Ջրամեկուսացում

Sika 1

Ջրամեկուսիչ հավելանյութ անջրանցիկ բետոն և շաղախ ստանալու համար

Ծախս` 2-5 % ցեմենտի քաշից

SikaTop Seal-107 (A+B)

Էլաստիկ պոլիմեր-ցեմենտային բաղադրանյութ ներսի և դրսի ջրանթափանցելի շերտի համար:

Ծախս` 3-4 կգ/մ2 (2 շերտ)

SikaTop Seal-107 Elastik (A+B)

Էլաստիկ պոլիմեր-ցեմենտային բաղադրանյութ հիմքերի, հիմնապատերի, ջրամբարների ջրամեկուսիչ շերտի համար:

Ծախս` 2,5-3,5 կգ/մ2 (2 շերտ)


Sika Waterbars V-20

Ջրամեկուսիչ ժապավեն` պոլիվինիլքլորիդային (PVC), նախատեսված բետոնի կոնստրուկցիաների, անշարժ և շարժունակ կարանների ջրամեկուսացման համար: 



© 2018 Nor Gind , All rights Reserved.Created by ArtSystem